Epal-pallets Europska unija Europski strukturni i investicijski fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europski fond za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Toma-Palete d.o.o.
Kliknite za više detalja

Povećanje konkurentnosti tvrtke nabavom robota za proizvodnju paleta

Sukladno Pozivu na dostavu projektnih prijedloga KK.03.2.1.05. Kompetentnost i razvoj MSP i Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, poduzeće Toma palete d.o.o. objavljuje:

OBAVIJEST O NABAVI

Podaci o podnositelju

Ime podnositelja: Toma palete d.o.o.

Ulica: Industrijska cesta 16

Grad/naselje: 10360 Sesvete

Država: Republika Hrvatska

Kontakt osoba: Tomislav Krpić

Telefon: +385 1 2020 105

E-mail: info@toma-palete.hr

Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti tvrtke nabavom robota za proizvodnju paleta

Naziv predmeta nabave: Nabava robota za proizvodnju paleta, Referentni broj: KK.03.2.1.05.0104

Opis predmeta nabave:

Nabavlja se jedan robot za proizvodnju paleta koji se sastoji od robotske ruke za manevriranje i odlaganje gotovih paleta, stezne vilice za prihvat palete te smještaj alata za spajanje, revolverima za čavle, rotirajučeg radnog stola za pripremanje /sastavljanje paltete i ostalo prema Prilogu 1. Predmet nabave uključuje nabavu, montažu i puštanje u rad robota, obuku djelatnika za rad na robotu i uslugu servisa u jamstvenom (garantnom) roku.

Rok za dostavu ponuda je 11.10.2017. do 12:00 h. Sve ostale informacije vezane uz predmetnu nabavu sadržane su u dokumentu Dokumentacija za nadmetanje i pripadajućim Prilozima, koji su dostupni na slijedećem linku:

Dokumentacija za nadmetanje

Prilog 1 - Ponudbeni list sa tehničkom specifikacijom

Prilog 2 – Izjava o nekažnjavanju

Za više informacija kontaktirajte nas.